ตู้พระธรรม

ตู้พระธรรม เลขที่ ธบ.3 ด้านข้างตู้ซ้ายเขียนลายกนกเปลวเครือเถาแทรกภาพมีหนุมานแหงนมองพระอาทิตย์ทรงรถ เป็นตู้สำหรับเก็บพระไตรปิฎกและพระคัมภีร์สำคัญในพุทธศาสนาเป็นตู้ลายรดน้ำปิดทอง ขาเหลี่ยมทรงขาหมู ขนาดด้านหน้า บน 104 ซม. ล่าง 113 ซม. ด้านข้างบน 74.5 ซม. ล่าง 80 ซม. สูง 171 ซม. เสาหัวเม็ดสูง 12 ซม. ในส่วนของฝาตู้ด้านหน้า ประดับลายกนกเปลวเครือเถาออกช่อกนก มีเทพบุตรและเทพธิดาพนมมือ สอดแทรกลวดลายของเทวดา กินรี สิงโตจีน ด้านข้างตู้ขวาเขียนลายก้านขด และลายพันธุ์พฤกษา แทรกภาพ นก กระรอก งูราชสีห์และกินรี ปัจจุบันตู้พระธรรมหลังนี้ถูกเก็บรักษาไว้ที่แผนกเอกสารโบราณ หอสมุดแห่งชาติ ได้มาจากวัดระฆังโฆษิตาราม ลวดลายด้านหลังตู้เป็นลายพุ่มข้าวบิณฑ์หน้าสิงห์ดอกลอย บนพื้นหลังลงรักดำทึบ ขอบบนของตู้ด้านหน้าปรากฏจารึก 2 บรรทัดของผู้สร้างนาม มหาแตง มีความแสดงถึงความศรัทธาเลื่อมใส ในพระพุทธศาสนา ในปีพุทธศักราช 2320

อ้างอิง

กรมศิลปากร. (2523). ตู้ลายทอง ภาค 1 สมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร.

ทองเจือ เขียดทอง, ฉลอง สุนทรนนท์ และสมัชชา อภิสิทธิ์สุขสันติ. (2558). สารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรี สำหรับเยาวชน ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.

ราตรี โตเพ่งพัฒน์. (ม.ป.ป.). 15 ปี ศิลปะกรุงธนบุรี. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร.

วีดิทัศน์ ภาพหมุน ย้อนกลับ