“นิทรรศการดิจิทัลศิลปกรรมกรุงธนบุรี”

นิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย ได้รับงบประมาณสนับสนุนทุน
จากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี