วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร

วัดปทุมคงคาราชวรวิหารเป็นวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า “วัดสำเพ็ง” ตามชื่อย่านที่อาศัยของชาวจีน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในสมัยกรุงธนบุรี ปรากฏชื่อวัดนี้ ในหมายรับสั่งงานพระเมรุอยู่หลายครั้งว่า ให้จัดกระบวนเรือ เพื่อแห่พระอังคารไปลอยหน้าวัดสำเพ็ง อีกทั้งยังมีปรากฏพระราชพงศาวดารว่า การนำนางพญาช้างเผือกล้ม สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงรับสั่งให้นำศพไปฝัง ณ วัดสำเพ็งแห่งนี้ วัดปทุมคงคาได้รับการบูรณะครั้งสำคัญในสมัยรัชกาลที่ 1 โดยสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท


ตู้พระธรรม

ตู้พระธรรม เลขที่ กท.58 ปัจจุบันถูกเก็บรักษาอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติ ได้มาจากวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร ตู้ลายทองหรือตู้ลายรดน้ำนี้เป็นตู้ไม้ขาหมู ตกแต่งเขียนลายรดน้ำ ขนาดสูง 176.5 ซ.ม. ด้านหน้า ปรากฏลายเทพทวารบาล ทรงพระขรรค์และช่อดอกไม้ ประทับยืนบนบัลลังค์ยักษ์แบก รายละเอียดประดับด้วยลายกนกเปลวก้านขด และลายกนกเปลวเครือเถา ครุฑคาบ นาคคาบ ด้านข้างขวา เขียนลายทวารบาลทรงธนูและคันศรยกพระบาทข้างหนึ่ง เหยียบอยู่บนครุฑยุดนาค ด้านข้างซ้าย เป็นทวารบาลทรงพระขรรค์และตรีศูล มีเซี่ยวกางแบกพระแท่น ด้านหลังตู้มีสันคั่นกลางเขียนลายทวารบาลทรงพระขรรค์หันพระพักตร์เข้าหากันประทับยืนบนนาคบัลลังก์ ตอนบนด้านในบานประตูซ้าย มีจารึกอักษรขอม ภาษาไทย 6 บรรทัด ซึ่งกล่าวถึงคำสอนในพระพุทธศาสนา อีกทั้งมีการจารึกปีที่สร้าง ปีพุทธศักราช 2324 ซึ่งตรงกับสมัยกรุงธนบุรี


อ้างอิง

กรมศิลปากร. (2529). ตู้ลายทอง ภาค 2 สมัยรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร.

หมายรับสั่ง สมัยกรุงธนบุรี จ.ศ.1138 (พ.ศ.2319). หอสมุดแห่งชาติ. (หนังสือสมุดไทยดำ อักษรไทย ภาษาไทย เส้นขาว. เลขที่ 2 ตู้ 118. หมวดจดหมายเหตุกรุงธนบุรี).

วีดิทัศน์ ภาพหมุน ย้อนกลับ