วัดจันทรารามวรวิหาร

วัดจันทรารามวรวิหาร เขตธนบุรี ชาวบ้านมักเรียกว่า วัดกลาง หรือ วัดบางยี่เรือกลาง เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่ในกลุ่มวัดริมคลองบางกอกใหญ่ ฝั่งธนบุรีที่เกี่ยวเนื่องกัน 3 วัดเพราะอยู่กลางระหว่างวัด 2 วัด คือวัดบางยี่เรือใน (วัดราชคฤห์) กับ วัดอินทาราม (วัดบางยี่เรือนอก)


ตู้พระธรรม

ตู้พระธรรม เลขที่ ธบ.4 จัดแสดงอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติได้จากวัดจันทรารามวรวิหาร ขนาดของตู้ ด้านหน้าบน 96 ซม. ด้านล่าง 103 ซม. ด้านข้างบน 79 ซม. ล่าง 84 ซม. ความสูง 162 ซม. ตู้พระธรรมเป็นตู้ไม้ลายรดน้ำ ขาตู้มีลักษณะตรงหรือเรียกว่ามีการลงรักปิดทองทึบ ด้านหน้าของตู้เขียนลายก้านขด และลายกนก มีภาพเทวดาถือพระขรรค์และกินรี และสัตว์ต่าง ๆ ลวดลายด้านข้าง เขียนภาพเล่าเรื่องพระสุธนชาดกและอีกด้านเป็นเรื่องสังข์ศิลป์ชัย กล่าวได้ว่าฝีมือเชิงช่างลวดลายมีความคล้ายคลึงกับตู้พระธรรมของวัดมหาธาตุ

อ้างอิง

กรมศิลปากร. (2523). ตู้ลายทอง ภาค 1 สมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร.

อ้างอิงภาพ

สำนักหอจอหมายเหตุแห่งชาติ. ตู้พระธรรม. เข้าถึง 7 พฤษภาคม 2562, จาก https://www.nat.go.th/

วีดิทัศน์ ภาพหมุน ย้อนกลับ